Prawo
linia

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne
Opracowane przez PISiL (uchwała nr 35 Rady z dnia 11.10.2002)
Aprobowane uchwałą Prezydium KIG dnia 23.04.2003 nr 59/15/2003

PRZEPISY OGÓLNE
 

§ 1

1.1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) mają zastosowanie w stosunkach pomiędzy spedytorem, a jego zleceniodawcą.

§ 2

2.1. Spedytorem jest ten, kto zawodowo, za wynagrodzeniem podejmuje się we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy lub w imieniu zleceniodawcy wysłania lub odbioru przesyłki, zorganizowania całości lub części procesu przemieszczenia przesyłki oraz innych czynności związanych z obsługą przesyłki i jej przemieszczaniem.

2.2. Do innych usług, o których mowa w § 2 pkt 1, zalicza się takie czynności jak: poradnictwo transportowe, ubezpieczenie, przeładunek, składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie, dystrybucja, logistyczne i inne temu podobne.

2.2.1. wykonywane przez spedytora z użyciem własnych urządzeń i własnych pracowników.

2.2.2. organizowane przez spedytora przy użyciu obcych urządzeń i pracowników, jeżeli przyjął na siebie odpowiedzialność bezpośredniego wykonawcy.

2.3. W odniesieniu do tych czynności wykonywanych przez spedytora będą również miały zastosowanie warunki ogólne przyjęte w danej dziedzinie działalności lub tez warunki zastrzeżone jako obowiązujące. W tym celu spedytor może w dowolnym czasie zadeklarować jako obowiązujące warunki zastrzeżone przez osoby trzecie, z którymi spedytor wszedł w stosunki umowne w celu wykonania przyjętego zlecenia.

§ 3

3.1. Spedytor może sam dokonać przewozu. W tym przypadku ma jednocześnie prawa i obowiązku przewoźnika.

3.2. Spedytor nabywa prawa i obowiązki przewoźnika w przypadku gdy:

3.2.1. dokonuje przewozu własnym taborem i wystawia dokument przewozowy;

3.2.2. występuje jako przewoźnik morski lub operator transportu multimodalnego wystawiając własny konosament lub konosament FIATA, zwany Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading;

3.2.3. dokonuje przewozu taborem obcym lecz wystawia dokument przewozowy (przewoźnik umowny);

3.2.4. przyjmuje zlecenie transportowe.

§ 4

Zleceniodawcą w rozumieniu niniejszych warunków jest osoba/strona zawierająca umowę ze spedytorem, zlecająca mu realizacje zadań i czynności lub wstępująca w prawa tejże strony.

§ 5

Postanowienia niniejszych warunków nie mają zastosowania do spedycji pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, kosztowności i innych przedmiotów szczególnie cennych

Oferty
§ 6
Złożona przez spedytora oferta obejmuje tylko te czynności, które są w niej wymienione i zachowuje ważność w określonym terminie.

6.1. Oferta spedytora i uzgodnienia dotyczące stawek i usług (własnych lub osób trzecich) odnoszą się tylko do towarów określonych w zleceniu oraz zakładają typowe, nie zakłócone warunki jej realizacji.

6.2. W przypadku braku innych uzgodnień, każda oferta lub kwotowanie zachowuje ważność w przypadku ich niezwłocznego potwierdzenia przez zleceniodawcę i tylko wtedy, kiedy zlecenie do nich nawiązuje

6.3. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu oferty, zaistniałej z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od spedytora, podane lub uzgodnione ceny będą odpowiednio korygowane wstecz od momentu, gdy zmiana ta wystąpiła. Korekta oferty wynikająca ze zmiany któregokolwiek jej elementu z przyczyn leżących po stronie spedytora, wymaga zgody drugiej strony, tj. zleceniodawcy.

6.4. Jeżeli spedytor, zależnie od sytuacji stosuje stawki zryczałtowane, rozumie się że w przypadku braku innych uzgodnień stawki te zawierają wszystkie koszty ponoszone przez spedytora podczas nie zakłóconego przebiegu procesu spedycyjnego

Umowa spedycji
§ 7
7.1. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

7.2. Umowę spedycji uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez spedytora zlecenia, chyba że spedytor bez zwłoki zawiadomi dającego zlecenie o odmowie jego przyjęcia

Zlecenie spedycyjne
§ 8
8.1. Spedytor wykonuje czynności na podstawie zlecenia.

8.2. Zlecenie dla jego ważności nie wymaga formy pisemnej, jednakże dla uniknięcia nieporozumień i nieprawidłowości w jego realizacji zaleca się by wystawione zostało lub potwierdzone w formie pisemnej lub podobnej (fax, e-mail).

8.2.1. Spedytor nie jest odpowiedzialny za następstwa błędów i nieporozumień wynikłych w związku z otrzymaniem zlecenia ustnie lub telefonicznie.

8.2.2. Spedytor nie jest odpowiedzialny za skutki dodatkowych instrukcji udzielanych przez zleceniodawcę bezpośrednio innym stronom uczestniczącym w realizacji spedycji.

8.3. Zlecenie powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje o przesyłce i o jej właściwościach, znaki i numery poszczególnych sztuk (opakowań), ich liczbe, ciężar, wymiary, kubaturę, a także określać zakres zlecanej usługi oraz wszelkie inne dane i dokumenty potrzebne dla prawidłowego wykonania zlecenia.

8.4. Zleceniodawca ma obowiązek udzielenia zlecenia kompletnego i prawidłowego. Zleceniodawcę obciążają konsekwencje zaistniałe wobec spedytora i osób trzecich w następstwie podania w zleceniu niedokładnych, niekompletnych i nieprawidłowych danych przy czym odnosi się to również do danych zawartych w dokumentach, korespondencji oraz podanych na przesyłce informacji co do ilości, wagi, wymiarów i właściwości, a także wadliwego opakowania przesyłki, itp., nawet wtedy gdy niedokładność, niekompletność, względnie nieprawidłowość powstały bez jego winy.

8.5. Spedytor nie ma obowiązku, lecz jest uprawniony do sprawdzenia, czy przedstawione mu w zleceniu dane są poprawne i wyczerpujące.

8.6. Spedytor ma prawo, ale nie obowiązek sprawdzenia prawdziwości podpisów i uprawnień osób podpisanych na zleceniach, zawiadomieniach, przelewach, przekazach lub innych dokumentach.

8.7. Przy towarach niebezpiecznych, zleceniodawca przekazując zlecenie, winien w nim określić konkretny rodzaj niebezpieczeństwa oraz poinformować o koniecznych środkach ostrożności. W przypadku gdy chodzi o towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych lub innych, dla których w zakresie przewozu i magazynowania istnieją szczególne przepisy co do obchodzenia się z nimi, zleceniodawca zobowiązany jest podać wszystkie dane, niezbędne do właściwej realizacji zlecenia, w szczególności klasyfikacje zgodną z właściwymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych.

8.8. Przyjęte zlecenie i/lub prace z nim związane spedytor może przekazać do wykonania osobom trzecim lub ich podwykonawcom. W tym przypadku wszelkie przepisy dotyczące ograniczenia odpowiedzialności spedytora, zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Spedycyjnych odnoszą się także do dalszych spedytorów.

Wykonanie zlecenia
§ 9
9.1. Spedytor jest zobowiązany wykonywać swoje czynności zgodnie z przyjętym zleceniem. W przypadku konieczności podjęcia działań nie objętych zleceniem spedytor powinien kierować się dobrem towaru, zachowaniem należytej staranności i obowiązującymi przepisami prawa.

9.2. W przypadku braku w zleceniu jednoznacznych, wystarczających i wykonalnych instrukcji lub szczególnych uzgodnień, spedytor ma wolny wybór czasu, sposobu wysyłki, rodzaju przewozu i taryf. Spedytor działa w każdym przypadku uwzględniając dobro towaru lecz na ryzyko i rachunek zleceniodawcy.

9.3. W przypadku braku zastrzeżeń zleceniodawcy spedytor może zawsze wysłać powierzony mu towar jako przesyłkę zbiorową.

9.4. Spedytor nie jest obowiązany do odbioru przesyłki bez dokumentów do tego uprawniających, a jeżeli czyni to na życzenie zleceniodawcy ma prawo żądać w zamian wystarczających gwarancji i w oczekiwaniu na nie zatrzymać przesyłkę lub dokumenty oraz ma prawo do odszkodowania za szczególne koszty stąd wynikłe.

9.5. Spedytor informuje zleceniodawcę o realizacji zlecenia, o wszystkich zmianach i przeszkodach mających wpływ na nią, powiadamia go i/lub wskazane przez niego osoby o nadejściu lub nadaniu przesyłki, sporządza dokumenty wymagane w transporcie oraz podejmuje wobec osób trzecich działania niezbędne dla terminowego uzyskania takich dokumentów.

9.6. Jeżeli spedytor obowiązany jest do wysyłania dokumentów za potwierdzeniem, to uzyskanie potwierdzenia nadania zwalnia spedytora od odpowiedzialności za nie doręczenie lub opóźnienie w doręczeniu dokumentów. Bez pisemnego zlecenia spedytor nie ma obowiązku ubezpieczenia wysyłanych dokumentów.

9.7. Odbierając przesyłkę, spedytor lub przez niego upoważniona osoba obowiązana jest sprawdzić czy przesyłka dostarczona została w stanie nienaruszonym, bez braków lub uszkodzeń i w zgodności z towarzyszącymi jej dokumentami (konosament, list przewozowy, itp.).

9.8. Jeżeli przesyłka składana jest do magazynu należącego do osób trzecich, sprawdzenia stanu i zgodności z dokumentem przewozowym dokonuje składownik.

9.9. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce, braku plomb i innych zabezpieczeń spedytor zabezpiecza prawa zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich odpowiedzialnych za stwierdzone braki lub uszkodzenia, powiadamiając o tym zleceniodawcę.

9.10. Poświadczenie odbioru przesyłki wydane przez spedytora stwarza domniemanie przyjęcia jej przez spedytora w takim stanie, jak to uwidoczniono w poświadczeniu.

9.11. Wykonując zlecenie dotyczące eksportu przesyłki, spedytor obowiązany jest dotrzymać wyznaczonych warunkami kontraktu handlowego terminów (terminów ważności akredytywy handlowej, itp.) określonych w zleceniu, chyba że z przyczyn niezależnych od spedytora było to niemożliwe. O powyższym spedytor powinien uprzedzić lub poinformować zleceniodawcę.

Ubezpieczenia
§ 10
10.1. Spedytor dokonuje ubezpieczenia “cargo” jedynie wówczas, gdy otrzyma wyraźne w tym względzie pisemne zlecenie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, spedytor nie ma obowiązku aranżowania oddzielnego ubezpieczenia dla każdej przesyłki.

10.2. Samo podanie w zleceniu wartości towaru nie równa się udzieleniu spedytorowi zlecenia na zaaranżowanie ubezpieczenia “cargo”.

10.3. Oferując zleceniodawcy swoje ubezpieczenie “cargo” lub zawierając je w jego imieniu i na jego koszt, spedytor powinien udostępnić zleceniodawcy warunki ubezpieczenia cargo.

10.3.1. Zleceniodawca, jak również wszystkie osoby, w których interesie lub na których rachunek spedytor działa podporządkowują się wszystkim warunkom zawartego ubezpieczenia o ile były im przez spedytora udostępnione.

Składowanie
§ 11
11.1. Spedytor zawiera umowy składu w imieniu i na rzecz zleceniodawcy w oparciu o otrzymane zlecenie. Spedytor składając powierzone mu przesyłki w składach swoich lub osób trzecich obowiązany jest zawiadomić o tym zleceniodawcę podając nazwę składu oraz warunku składowania.

11.2. Zleceniodawca ma prawo zapoznać się z warunkami składowania. Powinien on niezwłocznie zgłosić zastrzeżenie, odnośnie składowania towaru lub wyboru składu, jeśli takie zaistnieją. Jeżeli z tego nie skorzysta, rezygnuje tym samym z wszystkich ewentualnych zarzutów dotyczących rodzaju i sposobu składowania, o ile wybór składu i składowanie odbywają się z zachowaniem należytej staranności spedytora.

11.3. Zleceniodawcy nie wolno wykonywać manipulacji związanych z towarem bez powiadomienia spedytora (np. próbobranie), jeżeli zleceniodawca nie zastosuje się do tego żądania spedytor może uchylić się od odpowiedzialności za później stwierdzone szkody.

11.4. Jeżeli odbiorca nie odbiera przesyłki w miejscu przeznaczenia, lub jeżeli przesyłka zostanie zatrzymana podczas przewozu w skutek okoliczności, za które spedytor nie ma wpływu, wówczas przesyłka zostanie oddana na skład na koszt i ryzyko zleceniodawcy. Spedytor jest obowiązany poinformować o tym niezwłocznie zleceniodawcę (w każdym przypadku) oraz ubezpieczyciela (jeżeli ubezpieczał towar w transporcie) o nieprzewidzianym składowaniu w trakcie przewozu.

11.5. Jeżeli spedytor czasowo składuje przesyłkę w magazynie należącym do strony trzeciej, w jego stosunkach ze zleceniodawcą obowiązują te same zasady, które obowiązują w stosunkach pomiędzy spedytorem a wspomnianą stroną trzecią. Na życzenie zleceniodawcy spedytor zobowiązany jest wysłać mu warunki składowania.

11.6. Jeżeli towar łatwo psujący jest zagrożony zepsuciem, zleceniodawca udziela spedytorowi instrukcji co do dalszego postępowania z towarem.

11.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości spedytora czy wartość towaru zabezpiecza jego roszczenia, jest od upoważniony do wyznaczenia zleceniodawcy odpowiedniego terminu, w którym ten może zabezpieczyć roszczenia spedytora. Jeżeli zleceniodawca nie zastosuje się do tego żądania, spedytor jest upoważniony do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Przeszkody w wykonywaniu czynności spedycyjnych

§ 12
Przeszkody niezależne od spedytora lub innej osoby działającej na jego zlecenie (zarządzenia władz, wypadki żywiołowe, strajki, itp. oraz inne określane mianem siły wyższej) uniemożliwiające wykonanie w całości lub części obowiązków spedytora, zwalniają go na czas trwania tych przeszkód od odpowiedzialności za terminowe wykonanie zlecenia. O powstaniu tych przeszkód spedytor winien bez zwłoki zawiadomić zleceniodawcę. Gdy trwanie tych przeszkód przedłuża się nadmiernie, spedytor może odstąpić od umowy, nawet gdy jest ona już częściowo wykonana. Jednakże przed odstąpieniem od umowy spedytor obowiązany jest zabezpieczyć przesyłkę i interes zleceniodawcy w porozumieniu z nim. W razie odstąpienia spedytora od umowy, z przyczyn wyżej podanych, należy mu się zwrot wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zlecenia oraz stosowna część wynagrodzenia za dokonane czynności. W przypadku powoływania się na siłę wyższą ma zastosowanie interpretacja siły wyższej według Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (Okólnik ICC 421).

 

Wynagrodzenie spedytora, zwrot poniesionych kosztów

§ 13
13.1. Spedytorowi należy się wynagrodzenie od zleceniodawcy zgodnie z zawartą umową.

13.2. Za usługi nie przewidziane wcześniejszą umową, ale wykonane po uzgodnieniu ze zleceniodawcą należy się spedytorowi stosowne wynagrodzenie, a ponadto zwrot poniesionych wydatków.

13.3. W przypadku braku oddzielnej umowy wynagrodzenie spedytora wynika z taryfy spedytora.

§ 14
Spedytor może uzależnić wykonanie zlecenia od wpłacenia przez zleceniodawcę zaliczki na poczet wydatków związanych z jego wykonaniem (np. frachty, opłaty portowe, celne, itp.). Spedytor może również uzależnić dalsze wykonanie zlecenia od natychmiastowego zwrotu dokonanych już wydatków.

§ 15
15.1. Należności spedytora powstają z chwilą wykonania zlecenia, chyba że uzgodniono inaczej. Przy dostawach sukcesywnych spedytor ma prawo do częściowego rozliczania należności.

15.2. Jeżeli zleceniodawca nie ureguluje należnej kwoty w terminie jej zapłaty spedytor ma prawo obciążyć zleceniodawcę odsetkami.

§ 16
Zajęcie, utrata przesyłki spowodowana siłą wyższą, przepadek (konfiskata) lub inne akty władz dotyczące przesyłki nie mają wpływu na roszczenia spedytora wobec zleceniodawcy, o ile nie były następstwem zaniedbania ze strony spedytora.

§ 17
Udzielenie spedytorowi zlecenia na rachunek osoby trzeciej nie zwalnia zleceniodawcy od obowiązku zapłaty należności związanej z wykonywaniem zlecenia.

§ 18
Spedytor ma obowiązek sprawdzenia, czy należności podusługodawców zatrudnionych przez spedytora przy wykonywaniu zlecenia obliczone są prawidłowo. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, spedytor obowiązany jest złożyć bez zwłoki reklamację. Zleceniodawca obowiązany jest zwrócić spedytorowi jego wydatki związane z reklamacją.

§ 19
19.1. Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić spedytorowi wszelkie wydatki związane z wykonywaniem zlecenia, w tym koszty detention, demmurage i frachtu, które spedytor poniósł w wyniku wskazania go przez zleceniodawcę lub kontrahenta zleceniodawcy w konosamencie armatorskim, jako odbiorcę towaru z konosamentu lub lotniczego listu przewozowego.

19.2. Jeżeli spedytor na zlecenie zleceniodawcy występuje w charakterze załadowcy lub odbiorcy w przewozie morskim i wysunięte zostaną wobec niego roszczenia z tytułu awarii wspólnej lub z innych tytułów, za które z mocy prawa odpowiada załadowca lub odbiorca, zleceniodawca ma obowiązek zabezpieczenia i ochrony spedytora przed wynikającymi stąd konsekwencjami.

19.3. Obowiązek, o którym mowa w § 19 pkt 2 ma również zastosowanie jeżeli spedytor na zlecenie zleceniodawcy występuje w charakterze załadowcy lub odbiorcy w przewozie lotniczym i wysunięte zostaną wobec niego roszczenia z tytułów właściwych dla przewozu lotniczego.

§ 20
20.1. Wobec roszczeń spedytora wynikających z umowy spedycji, z umowy przewozu i związanych z tym roszczeń poza umownych, dopuszcza się potrącenia lub zatrzymania jedynie wymagalnych roszczeń wzajemnych.

20.2. Jeżeli spedytor w trakcie wykonywania zlecenia wykłada własne fundusze, ma on prawo do specjalnej prowizji (prowizji wykładowej) od wyłożonej sumy. Wysokość prowizji określana jest taryfą lub umową z klientem.

Odpowiedzialność spedytora
 

§ 21
Odpowiedzialność spedytora jest uzależniona od zakresu zawartej umowy.

§ 22
22.1. Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z nie wykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych, wynikających z umowy spedycji, chyba że udowodni, iż nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej staranności.

22.2. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

22.3. Spedytor zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności mających na celu umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeń od osób biorących udział w wykonaniu zlecenia, chociaż za ich działanie lub zaniechanie działań nie ponosi odpowiedzialności. Na podstawie cesji praw spedytor dochodzi tych roszczeń na ryzyko i koszt zleceniodawcy.

§ 23
23.1. Spedytor posiadający status przewoźnika ma prawa i obowiązki określone przepisami prawa odnoszącymi się do danego rodzaju transportu lub usługi, jak również dodatkowymi warunkami uzgodnionymi umownie lub przy braku warunków umownie uzgodnionych – uznanymi powszechnie warunkami mającymi zastosowanie w danym rodzaju transportu lub usługi.

23.2. Działając jako operator transportu multimodalnego spedytor odpowiada zgodnie z warunkami konosamentu odnoszącego się do tego rodzaju transportu.
Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności spedytora

§ 24
24.1. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za:

24.1.1. przesyłki wartościowe i towary niebezpieczne, jeśli nie zostały zadeklarowane i zaakceptowane przez spedytora w zawartej umowie.;

24.1.2. stratę spowodowaną opóźnieniem w dostawie przesyłki, chyba że zobowiązał się do dostarczenia jej w określonym terminie;

24.1.3. stratę pośrednią i jej następstwa, np. utratę zysku, utratę rynku, itp.;

24.1.4. za ubytek wagi w towarach masowych wynikający z ich właściwości, nie przekraczający granic określonych właściwymi dla danego towaru przepisami, a w przypadku braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych.

§ 25
25.1. Wypłacone przez spedytora odszkodowanie, należne osobie uprawnionej z tytułu zawartej umowy spedycji, ograniczone jest do zwykłej wartości towaru, określonej w fakturze handlowej, a w razie jej braku, określonej w kolejności na podstawie ceny giełdowej, rynkowej lub w oparciu o normalną wartość rzeczy tego samego rodzaju i jakości. W żadnym przypadku jednak wypłacone przez spedytora odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty 2 SDR za 1 kilogram wagi brutto przesyłki brakującej lub uszkodzonej, a łącznie kwoty 50.000 SDR za każde zdarzenie, chyba że od osoby, za którą spedytor ponosi odpowiedzialność, uzyskane zostanie odszkodowanie w kwocie wyższej.

25.2. Aktualną wartość SDR ustala się na podstawie kursu, notowanego i publikowanego przez NBP w dacie powstania szkody.

25.3. Limity odpowiedzialności i wysokości odszkodowania, należnego od spedytora, posiadającego status przewoźnika, określają przepisy właściwe dla danego rodzaju transportu.
Reklamacje

§ 26
Uprawnionym do wniesienia reklamacji do spedytora z tytułu zleconych usług spedycyjnych jest zleceniodawca.

§ 27
27.1. Roszczenie zleceniodawcy przeciwko spedytorowi winno być złożone spedytorowi na piśmie w ciągu 6 dni od daty, w której klient dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o zaistniałej szkodzie. Spedytor zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadkach szczególnych, termin ten ulega odpowiedniemu przedłużeniu, zaś w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji spedytor zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania reklamacji i udzielenia wyjaśnień co do sposobu i terminu jej rozpatrzenia.

27.2. Zgłoszeniu powinny towarzyszyć dokumenty ustalające stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody/braków.
27.3. Udowodnienie, że uszkodzenie przesyłki nastąpiło w trakcie przewozu określonym środkiem transportu jest obowiązkiem tego kto tak twierdzi. W przypadku niewiadomego miejsca powstania szkody, spedytor, na żądanie zleceniobiorcy lub odbiorcy przesyłki, powinien udokumentować przebieg transportu z wyszczególnieniem miejsc przekazywania przesyłki z jednego na drugi środek transportu.

 

Prawo zastawu i zatrzymania

§ 28
28.1. Dla zabezpieczenia ściągalności przeterminowanych należności od klienta (bieżących i zaległych) spedytor ma prawo do zatrzymania przesyłki i/lub dokumentów klienta do czasu zapłaty tych należności

28.2. Spedytorowi przysługuje również prawo zastawu na przesyłce, dokumentacji i środkach płatniczych, które pozostają lub znajdują się w jego dyspozycji z jakiegokolwiek powodu lub w jakimkolwiek celu, w przypadku istnienia lub możliwości zaistnienia roszczeń spedytora wobec zleceniodawcy i/lub właściciela lub innej osoby żądającej ich wydania.

28.2.1. Spedytor może również egzekwować przyznane mu w § 28 pkt 2 prawa w odniesieniu do sum należnych mu od zleceniodawcy za poprzednie zlecenia

28.3. Jeżeli zgodnie ze zleceniem klienta przesyłka ma być postawiona do dyspozycji strony trzeciej lub stronie trzeciej przekazana, spedytor może także skorzystać z prawa zastawu na przesyłce.

28.4. Wszelkie koszty związane z zastawem przesyłki i/lub dokumentów obciążają towar.
Przedawnienie

§ 29
29.1. Roszczenie z umowy spedycji przedawnia się z upływem jednego roku.

29.2. Przedawnienie zaczyna biec:

29.2.1. W przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub braków w przesyłce – od dnia jej dostarczenia;

29.2.2. W przypadku całkowitej utraty przesyłki lub dostarczenia jej z opóźnieniem – od dnia w którym przesyłka miała być dostarczona;

29.2.3. We wszystkich innych przypadkach – od dnia wykonania zlecenia.

§ 30
W przypadku gdy spedytor w myśl § 3 nabywa status przewoźnika, roszczenia z przewozu przedawniają się według przepisów prawnych krajowych i międzynarodowych regulujących to zagadnienie
Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

§ 31
Strony mogą się umówić, że spory wynikające z umów spedycji, do których mają zastosowanie niniejsze warunki spedycyjne, podlegać będą rozstrzygnięciu Sądu Polubownego akredytowanego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni.

§ 32
W przypadku braku odmiennej umowy stron, spory wynikające z umów spedycji do których mają zastosowanie niniejsze warunki spedycyjne, podlegają rozstrzygnięciu:

32.1. W przypadku gdy obie strony posiadają siedzibę (miejsce zamieszkania) w Polsce, przez właściwe polskie sądy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ogólnymi przepisami,

32.2. W przypadku, jeśli jedna ze stron ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, właściwość sądu określa umowa stron, a w jej braku odpowiednie przepisy prawa.

§ 33
W przypadku braku odmiennego porozumienia stron właściwe jest prawo polskie.

<

5 + 7 =

shark

Ren-Trans Logistic Sp. z o.o.

Podłęże 620
32-003 Podłęże
tel: (12) 296-66-66,
(12) 290-63-63

fax: +48 290-50-05